W dniu 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków m.in. podjęło uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2017 r.
  • udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim za współpracę w 2017 r.